نمازی سرشار از نیاز
یک دنیا معنا
لینک دوستان
picfa.net 11 عکس های زیبا از قرآن کریم

معجزه های ریاضی و عددی در قرآن

   

 

 
 

 خداوند متعال در سوره بقره آیه ی 22 می فرماید : «اگر از آنچهکه بر بنده خودمان فرو فرستاده ایم در تعجب و تردید می باشید . پس (حداقل) یک سورهمشابه آن بیاورید و در این کار از هر که خواهید کمک بگیرد . و در آیه بعد از آن میفرماید : «اگر نتوانستید که هرگز هم نخواهید توانست از آتشی بترسید که برای کافرانآماده شده است» .

 

اصولاً قرآن به حدی شیوا و روان است که هر کس حتی کمترینآشنایی با زبان عربی داشته باشد با خواندن یا شنیدن قرآن ناخودآگاه در می یابد کههیچ فرد سخنوری نمی تواند چنین بیانی داشته باشد و کلام و سخن هیچ انسانی نمی تواندباشد .

معجزه قرآن فقط به معارف عمیق عقلی و اجتماعی ، علوم غیبی ومعانی شگفت انگیز و شیوایی و روانی کلام محدود نمی شود و هر روز ابعاد تازه ای ازشگفتیهای قرآن کشف می شود .

اکنون 20 مورد برای نمونه از اعجازهای عددی و ریاضی قرآن کهبا استفاده از کامپیوتر تاکنون مشخص شده در زیر می آوریم :

1ـ کلمه (امام) به معنای رهبر و زمامدار الهی به صورت مفرد وجمع 12 بار در قرآن کریم تکرار شده است که مطابق است با روایات نقل شده از پیامبراسلام (ص) از طریق شیعه و سنی مبنی بر اینکه تعداد امامان بعد از ایشان 12 نفر میباشند . برای نمونه یکی از آیات قرآن که کلمه امام در ‌آن آمده است ، سوره یس آ‌یه 12 می باشد: «وکل شییء أحصیناه فی امام مبین» و ما هر چیزی را در امام روشنگری جمعنموده ایم .

نام دوازده امام که جانشینان پیامبر (ص) می با شند عبارتند : 1ـ امام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) 2ـ امام حسن (ع) 3ـ امام حسین (ع) که امامحسن و امام حسین علیهماالسلام برادر یکدیگر می باشند و هر دو فرزند امامامیرالمؤمنین (ع) می باشند در حالی که بقیه امامان علیهم السلام نسبت به یکدیگرنسبت پدر و پسر دارند 4ـ امام سجاد (ع) 5ـ امام محمد باقر (ع) 6ـ امام جعفر صادق (ع

7ـ امام موسی کاظم(ع)8ـ امام رضا(ع) 9ـ امام جواد (ع) 10ـامام هادی (ع) 11ـ امام حسن عسگری(ع) 12ـ امام مهدی (ع) که طبق اعتقادات مسلماناناو زنده و غیرقابل رؤیت و در همه جا حاضر است و روزی قدرت جهان را همراه حضرت عیسی (ع) بدست می گیرد .

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به کتاب شریف و مقدس «اسرار آلمحمد (ص) » نوشته شاگرد و سرباز فداکار امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام جنابسلیم بن قیس هلالی .

2ـ کلمه (شهر) به معنی ماه ، 12 بار در قرآن کریم تکرار شدهاست که مساوی تعداد ماههای یکسال است .

3ـ کلمه (یوم) به معنای روز ، 365 بار در قرآن کریم تکرار شدهاست که مساوی تعداد روزهای یکسال شمسی است .

4ـ کلمه (ساعه) 48 بار در قرآن کریم تکرار شده است که در 24مورد قبل از آن یکی از حروف ذکر شده است و در 24 مورد دیگر قبل از آن حرفی وجودندارد . بنابراین هر مورد را که در نظر بگیریم مطابق است با تعداد ساعات یک شبانهروز که 24 ساعت می باشد .

5ـ کلمه (سجد) به معنای سجده کرد و مشتقات آن (در زمان ماضی ،مضارع و امر) برای عاقلان 34 بار تکرار شده است که این عدد برابر است با تعداد سجدههای واجب روزانه ، چون روزانه 17 رکعت نماز واجب است و هر رکعت 2 سجده دارد .

6ـ کلمه (رجل) به معنای مرد مساوی کلمه (امراه) به معنای زنهر کدام 24 بار آمده است .

7ـ کلمه (ملائکه) به معنای فرشتگان و کلمه (شیطان) به معنایاهریمن و یا جن هر کدام 88 بار تکرار شده است .

8ـ کلمه (استعاذه) به معنای پناه بردن و کلمه (ابلیس) بهمعنای شیطان هر کدام 11 بار به کار رفته است .

9ـ کلمه (آخرت) به معنای جهان آخرت و کلمه (دنیا) به معنایاین جهان هر کدام 115 بار تکرار شده است .

10ـ کلمه (الحسنات) به معنای خوبی ها و کلمه (سیئات) به معنایگناهان هر کدام 180 بار تکرار شده است .

11ـ کلمه (الحیاه) به معنای زندگی وکلمه (الموت) به معنای مرگهر کدام 145 بار تکرار شده است .

12ـ کلمه (ارسل) به معنای فرستاد و مشتقات آن 513 بار در قرآنکریم تکرار شده است و نام 28 پیامبری که در قرآن از آنها نامی آورده شده است نیزمجموعاً 513 بار تکرار شده است .

13ـ کلمه (الرسل) به معنای پیامبران و کلمه (الناس) به معنایمردم هر کدام 368 بار تکرار شده است.

14ـ کلمه (الرغبه) به معنای میل و کلمه (الرهبه) به معنای ترسهر کدام 8 بار تکرار شده است .

15ـ نام مبارک پیامبر اسلام (محمد و احمد) مجموعاً 5 بار درقرآن امده است (4 بار محمد و 1 بار احمد) و کلمه صلوات که به معنای درود می باشد وبیشتر برای  درود فرستادن بر پیامبر و خاندان پیامبر استفاده می شود نیز 5 بار درقرآن تکرار شده است .

16ـ کلمه (ایثار) به معنای گذشت و فداکاری و کلمه (شح) بهمعنای بخل و تنگ نظری هر کدام 5 بار تکرار شده است .

17ـ کلمه (سرور) به معنای شادی و کلمه (حزن) به معنای غم واندوه هر کدام 4 بار تکرار شده است .

18ـ کلمه (الحر) به معنای گرما و کلمه (البرد) به معنای سرماهر کدام 4بار تکرار شده است .

19ـ عبارت (حزب الله) به معنای یاران خداوند و عبارت (حزبالشیطان) به معنای یاران شیطان هر کدام 3 بار تکرار شده است .

20ـ در قرآن کریم به اینکه 300 سال شمسی دقیقاً برابر 309 سالتمام قمری است به صورت مستقیم اشاره شده است .

این مطلب وقتی مشخص شد که یکی از علمای دین یهود از حضرت امامامیرالمؤمنین (علیه السلام) پرسید : چرا قرآن مدت توقف و خواب اصحاب کهف را 309 ذکرسال کرده است در حالی که در حاشیه تورات ما این مدت 300 سال نوشته شده است؟

حضرت امیر علیه السلام فرمودند : «سالهای شما شمسی است ولیسالهای ما قمری است» .

جالب اینجاست که یکی از اساتید ریاضی این محاسبات را انجامداده که خلاصه قابل فهم آن چنین است :

سال شمسی یهود 365 روز تمام بوده است . بنابراین 300 سال آنهامی شود :

روز 109500=365×300

در حالی که سال قمری برابر است با 354 روز و 8 ساعت و 48دقیقه بنابراین 309 سال قمری برابر است با :

روز 109500=]48 دقیقه و 8 ساعت و 354 روز[ ×309

پس معلوم شد که 300 سال شمسی یهود برابر است با 309 سال قمرینه یک روز کمتر نه بیشتر.

این در حالی است که تا صدها سال بعد از نزول قرآن هنوز شبانهروز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه و الی آخر تقسیم نشده بود . و حتی ساعت هنوزاختراع نشده بود .

بنابراین حضور هر کلمه در قرآن در مکان خاص و به تعداد معینحادی پیام و مفهوم ویژه ای
می باشد که در حقیقت یک نوع از اعجاز و معجزه میباشد . زیرا مجموعه آیات قرآن در مدت نسبتاً طولانی 23 سال و در اوضاع و احوالمختلف مثلاً گاهی در جنگ و گاهی در صلح ، گاهی در مکه و گاهی در شعب ابیطالب ومحاصره گاهی در مدینه و گاهی در سفر و گاهی در شب و گاهی در روز بر پیامبر (ص) نازلمی شد و چنین نبود که پیامبر خدا (ص) مانند مؤلفان کتابهای مختلف مدتی در کتابخانهای خلوت کند و از سر فرصت و فراغت و یا با رجوع به منابع مختلف کتابی بنویسد .

یکی دیگر از اعجازهای قرآن که 2 سال قبل توسط  یکی از فارغالتحصیلان رشته آمار جناب آقای کوروش جم نشان کشف شده است :

قبل از ‌آنکه آن را توضیح دهیم ابتدا سه نکته را متذکر میشویم :

الف)همان طور که می دانیم تعداد کل آیات قرآن کریم 6236 آیهاست که یک عدد زوج است .

ب) همچنین می دانیم که قرآن 114 سوره دارد پس مجموعه شمارهسوره های قرآن می شود 6555 که یک عدد فرد است:

(6555=114+000+4+3+2+1)

ج) اگر شماره ی هر سوره را با تعداد آیات آن سوره جمع کنیمعدد مخصوص آن سوره بدست می آید مثلاً برای سوره حمد که اولین سوره قرآن می باشد عددمربوط می شود 8‌ (7+1) و برای سوره بقره می شود 288(286+2) و برای سوره آل عمرانعدد مربوط می شود 203 یعنی (200+3) .

حال اگر این عددهای به دست آمده برای هر سوره را به تفکیک زوجو فرد در جدول های جداگانه ای قرار دهیم نتایج شگفت آوری به دست می آید .

جدول عددهای حاصله ی فرد

 

جدول عددهای حاصله ی زوج

 

آل عمران

203

فاتحه

8

مائده

125

بقره

288

انعام

171

نساء

180

0  0  0

0  0  0

0  0  0

0  0  0

جمع کل

6555

جمع کل

6236

چهار مطلب شگفت انگیز در این جدول ها دیده می شود :

الف)مجموع اعداد جدول زوج برابر است با 6236 که مساوی مجموعکل ‌آیات قرآن است و مجموع عددهای حاصل از جدول فرد برابر است با 6555 که همان عددحاصل جمع شماره سوره های قرآن است .

ب) در هر جدول 27 سوره وجود دارند که تعداد کل آیات آن سورهیک عدد زوج است و بنابراین در هر جدول نیز 30 سوره وجود دارد که تعداد کل آیات آنسوره فرد است .

ج) در هر جدول به طور مساوی 57 سوره قرار می گیرد .

د) مجموع اعداد جدول زوج یک عدد زوج شده است و مجموع اعدادجدول فرد یک عدد فرد شده است .

بدین ترتیب حتی اگر یک آیه از یک سوره ای کم شود یا زیاد شودو یا یک سوره جابه جا شود تمام نظم فوق از بین می رود .

بنابراین این رابطه اثبات می نماید که یک سوره و حتی یک آیهاز قرآن شریف کم و یا زیاد نشده است .

اکنون یک نوع دیگر از معجزات قرآن را بیان می نماییم :

خداوند متعال در سوره صف آیه 6 می فرماید : «و به یاد آوریدهنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم درحالی که تورات را که قبل از من نازل شده تأیید می کند و بشارت دهنده هستم بهپیامبری که بعد از من می آید و نام او احمد است» .

همچنین خداوند در سوره اعراف ، آیه ی 157 می فرماید : «مؤمنانکسانی هستند که از پیامبری پیروی می کنند که از هیچ بشری تعلیم ندیده است همانپیامبری که یهودیان و مسیحیان نام او را در تورات و انجیل نوشته شده می یابند» .

حال اگر در همان زمان که قرآن نازل شد ، نام پیامبر در توراتو انجیل وجود نداشت فوراً علمای یهود که دائماً از نزدیک مراقب اسلام بودند برایاثبات عدم حقانیت قرآن به مسلمانان اعلام می کردند که چنین چیزی نیست و تورات وانجیل را به مسلمانان نشان می دادند .

در حالی که چنین چیزی اتفاق نیفتاد و خود این مسأله نشانگراین است که نام مبارک پیامبر در زمان نزول این آیات در کتابهای مقدس یهودیان ومسیحیان بوده است و آنها با این نام مقدس کاملاً آشنایی داشته اند به همین دلیلخداوند متعال در سوره انعام آیه 20 می فرماید : «اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) پیامبر را می شناسند همچنانکه فرزندان خود را می شناسند» .

اما در قرنهای بعد نام آن حضرت و اوصاف او را از تورات وانجیل به تدریج حذف کردند . و حتی مطالب شرم آوری را درباره بعضی از انبیاء الهیوارد کردند تا کارهای زشت خود را توجیه کنند لذا خدای متعال در قرآن کریم نقشه آنهارا خنثی نمود و چهره پاک و واقعی انبیاء را مشخص نمود . البته در بعضی مواردکتابهای مقدس که از تحریف به میزان زیادی مصون مانده اند مثل انجیل برنابا ناممبارک پیامبر و اوصاف آن حضرت وجود دارد .

و در سایر کتابهای مقدس ادیان دیگر نیز نام و مشخصات آن حضرتآمده است .

برای نمونه :

در کتاب تورات سفر تکوین باب 20 چنین آمده است : «خدای متعالبه حضرت ابراهیم بشارت داد به فرزندی که نامش اسماعیل است و اینکه نسل او را بسیارفرماید و در ذریه اش دوازده امیر و یک امت بزرگ قرار خواهد داد » .

توضیح :

بنی اسرائیل از نسل حضرت اسحاق می باشند و پیامبر اسلام (ص) از نسل حضرت اسماعیل می باشد و منظور از 12 امیر همان 12 امام معصوم علیهم السلاممی باشند .

علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به کتاب (بشاراتعهدین) نوشته دانشمند معظم جناب آقای محمد صادقی و کتاب (محمد (ص) در تورات وانجیل) نوشته داود عبدالأحد مراجعه کنند .

یکی از معجزات غیبی قرآن این بود که خداوند در سوره احزاب آیه 40 می فرماید :«محمد پیامبر خدا و آخرین پیامبران است»‌

حال اگر محمد (ص) پیامبر واقعی خدا نبود هیچگاه نمی توانست وحتی شاید لازم نمی دید که با صراحت بگوید که بعد از او پیامبری دیگر نخواهد آمد چونبه آینده اطلاع نداشت که پیامبری بعد از او نخواهد آمد .

اکنون چند روایت درباره اهمیت و عظمت قرآن ذکر می نماییم :

حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند : از رسول خداصلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود : «دیری نپاید که فتنه ها برپا گردد . عرض کردمیا رسول الله ! راه فرار و رهایی از فتنه ها چیست؟ پیامبر (ص) فرمودند : «قرآن کتابخدا»‌ کتابی که اخبار گذشتگان و آیندگان شما در آن آمده است کتابی که حل و فصلاختلافات و کشمکش های شما در آن می باشد و کتابی که می تواند حق و باطل را به آسانیاز هم جدا و روشن سازد . حقیقتی که هزل و شوخی در آن راه ندارد . کتابی که هرستمگری آنرا به دور اندازد خداوند کمر او را می شکند . آن همان ریسمان محکم الهیاست که ارتباط انسان با خدای بدان وابسته است .

با همان کتاب است که گفتگوهای باطل و بی فایده پایان می پذیرد، دانشمندان از خواندن و تفکر در آن سیر نمی شوند و با گذشت روزگار و قرنها کهنه وفرسوده نمی شود . کتابی است که عجایب و مزایای آن بی پایان است . این قرآن همانگفتاری است که وقتی جنیان‌ آن را شنیدند دلباخته ی آن گردیدند و بی اختیار گفتند : ما قرآن شگفت آوری می شنویم که که به سوی سعادت رهبری می کند ».

همچنین در حدیث دیگری حضرت امیر علیه السلام می فرمایند :  «قرآن آن نور مطلق است
که غروب در آن راه ندارد ، دریای عمیق و پهناوری است کهعمق آن پیدا نیست مایه ی عزت و
سربلندی است که یاران واقعی آن خوار و مغلوبنخواهند گردید . قرآن کتابی است که خداوند آن را سیراب کننده ی تشنگان علم و بهاردلهای دانشمندان و آخرین مقصد نیکان و صالحان قرار داده است» .

حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند : «قرآن برنامه یسعادت و زندگی انسانهاست که از طرف پروردگارشان برای آنان تنظیم گردیده است . مردمسلمان کسی است که برنامه ی خود را مورد دقت قرار دهد و هر روز حداقل پنجاه آیه ازآن را تلاوت کند » .

اکنون چند آیه از قرآن کریم را برای تبرک می آوریم

سوره مبارکه نساء آیه 135 : ای کسانی که ایمان آورده اید ! کاملاً قیام به عدالت کنید برای خدا گواهی دهید ، اگر چه این گواهی به زیان خود شمایا پدر و مادر و نزدیکان شما تمام شود . چرا که اگر آنها ثروتمند و یا فقیر باشند ،خداوند سزاوارتر است که از ‌آنان حمایت کند . بنابراین از هوا و هوس پیروی نکنید کهاز حق منحرف خواهید شد .

سوره مبارکه آل عمران آیه های 133 و 134 و 135 : و شتاب کنیدبرای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن برابر ‌آسمانها و زمین است کهبرای پرهیزگاران آماده شده است . همانهایی که در ثروتمندی و فقر انفاق می کنند وخشم خود را فرو می برند و از خطای مردم درمی گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد . همانهایی که وقتی مرتکب عمل زشتی بشوند یا به خود ستم کنند ، به یاد خدا می افتندو برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند و کیست جز خداوند که گناهان را ببخشد. و برگناه در حالی که می دانند گناه است اصرار نمی ورزند .

سوره مبارکه بقره آیه 177 : نیکی ، این نیست که به هنگام نمازروی خود را به سوی مشرق یا مغرب بچرخانید . بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به خداو روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران (از ته قلب) باور داشته باشد وقسمتی از مال خود را با همه علاقه ای که به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان وفقیران و واماندگان در راه و تقاضاکنندگان و بردگان انفاق می کند ، نماز را برپامیدارد و زکات را می پردازد و همچنین کسانی که به عهد و قول خود وفا می کنند و دربرابر محرومیتها و بیماریها و در میدان مبارزه استقامت به خرج می دهند . اینهاکسانی هستند که راست می گویند و گفتارشان با عملشان هماهنگ است و اینها هستندپرهیزگاران .

سوره مبارکه بقره قسمتی از آیه 275 : و کسانی که ربا می خورند (در روز قیامت) برنمی خیزند مگر مانند دیوانه ای که تعادل خود را نمی تواند حفظ کندو مرتب زمین می خورد . این مجازات به خاطر آن است که آنها در دنیا گفتند : «داد وستد هم مانند ربا است و تفاوتی میان آن دو نیست» . در حالی که خدا داد و ستد راحلال کرده و ربا را حرام .

سوره مبارکه بقره آیه 276 : «خداوند سود ربا را نابود گرداندو صدقات را افزونی بخشد و خداوند افراد بسیار کافر گنه پیشه (یعنی رباخواران) رادوست ندارد» .

سوره مبارکه بقره قسمتی از آیه شریفه 279 : «پس اگر ربا راترک نکردید آگاه باشید که به جنگ خداوند و پیامبرش برخاسته اید» .

همچنین در حدیثی پیامبر اسلام(ص) می فرمایند : «هر کس یک درهمربا خورد مانند آن است که با مادر خود در خانه کعبه زنا کرده است» .

سوره مبارکه عنکبوت آیه 26 و 27 و 28 : «و لوط به ابراهیمایمان آورد و ابراهیم گفت : من به سوی پروردگارم هجرت می کنم که او صاحب قدرت وحکمت است . و در سن پیری اسحاق و یعقوب (اسرائیل) را به او بخشیدیم و نبوت و کتابآسمانی را در نسل او قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت ازصالحان است . و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت : شما عمل بسیار زشتی  انجام می دهید که هیچ یک از موجودات جهان قبل از شما آن را انجام نداده است . شمابه سراغ پسران (مردان) می روید و راه تداوم نسل و شرافت انسان را قطع می کنید و درمجلستان اعمال ناپسند انجام می دهید . اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند : اگرراست می گویی عذاب الهی را برای ما بیاور . لوط عرض کرد : پروردگارا مرا در برابر  این قوم فاسد یاری فرما » .

سوره مبارکه نمل آیات 54 الی 56 : «و یاد کن لوط را که چون بهقوم خود گفت : «آیا دیده و دانسته مرتکب عمل ناشایست (لواط) می شوید ؟ آیا شما بهجای زنان از روی شهوت با مردها درمی آمیزید ؟ ]نه![ بلکه شما مردمی هستید که خود رابه نادانی زده اید . اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند : خاندان لوط را از شهرتانبیرون کنید که آنها مردمی هستند که به پاکی تظاهر می نمایند» .

سوره مبارکه هود آیات 77 الی 83 : «و هنگامی که فرستادگان ما (فرشتگان عذاب) به سراغ لوط ‌آمدند ، از آمدنشان ناراحت شد ، و قلبش پریشان گشت وگفت : امروز روز سختی است ! (زیرا آنها را نشناخت و از این ترسید که قوم تبهکارمزاحم آنها شوند) قوم او به قصد مزاحمت میهمانان به سرعت به سراغ او آمدند . لوطگفت : ای قوم من ! اینها دختران منند و برای شما پاکیزه ترند با آنها ازدواج کنید واز زشتکاری دست بردارید از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید آیا درمیان شما یک مرد فهمیده و‌آگاه وجود ندارد؟! قوم لوط گفتند : تو که می دانی ماتمایلی به دختران تو نداریم و خوب می دانی ما چه می خواهیم . لوط گفت : افسوس ایکاش در برابر شما قدرتی داشتم یا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود تا میدنستم با شما زشت سیرتان ددمنش چه کنم . فرشتگان عذاب گفتند : ای لوط ما فرستادگانپروردگار توایم آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد در دل شب خانواده ات را ازاین شهر حرکت ده مگر همسرت که او هم به همان بلایی که ‌آنها گرفتار می شوند گرفتارخواهد شد . موعد عذاب آنها صبح است : آیا صبح نزدیک نیست؟!

و هنگامی که فرمان ما فرا رسید ، آن شهر و دیار را زیر و روکردیم و بارانی از گدازه های آتشی و خاکستر آتشفشانی برایشان فرو فرستادیم . سنگهایی که نزد پروردگارت هدفدار شده بود و این گونه عذاب ها از اینچنین ستمگرانیدور نخواهد بود » .

لازم به تذکر است که یکی از علائم آخرالزمان زیاد شدن عملبسیار زشت لواط می باشد .1

سوره مبارکه مائده آیه 46 و 47 : «و به دنبال پیامبران گذشته، عیسی (مسیح) پسر مریم را فرستادیم در حالی که کتاب تورات را که قبل از او فرستادهشده بود تأیید می کرد و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور و موعظه بودبرای پرهیزگاران . اهل انجیل نیز باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند وکسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم ننمایند ، بدکارند» .

سوره مبارکه آل عمران آیه 54 و 55 : «و دشمنان مسیح براینابودی او و دینش نقشه کشیدند و خداوند نیز برای حفظ او و دینش نقشه کشید و خداوندبهترین چاره جویان است هنگامی که خدا به عیسی فرمود : من تو را برمی گیرم و به سویخود بالا می برم و تو را از کسانی که کافر شدند پاک می سازم و کسانی را که از توپیروی کردند تا روز قیامت بالاتر از کسانی که کافر شدند قرار می دهم . سپس بازگشتشما به سوی من است و در میان شما در آنچه اختلاف داشتید داوری می کنم» .

سوره مبارکه آل عمران 113 و 114 و 115 : «همه مسیحیان ویهودیان یکسان نیستند گروهی از آ‌نان هستند که به حق و ایمان قیام می کنند و پیوستهدر اوقات شب آیات خدا را می خوانند در حالی که سجده می نمایند . به خدا و روز قیامتایمان می آورند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در انجام کارهای نیک سبقتمی گیرند و آنها از صالحانند . و آنچه از اعمال نیک انجام دهند ، پاداش شایسته آنرا می بینند و خدا از پرهیزگاران آگاه است » .

سوره مبارکه مائده آیه 82 : «به طور مسلم ، دشمن ترین مردمنسبت به مؤمنان را یهود (منظور علما و سران آنها می باشد) **و مشرکان خواهییافت و به طور مسلم نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی می یابی که می گویند : «مایاران عیسی هستیم» این به خاطر آن است که در میان ‌آنها ، افرادی عالم و تارک دنیاوجود دارند و آنها در برابر حق تکبر نمی ورزند» . البته به فرموده امام ششم شیعیانحضرت امام صادق (ع) (ناصبی ها از یهود هم بدترند) توضیح: ناصبی ها به گروهی گفته میشود که نسبت به دوازده امام بی احترامی کرده و شیعیان 12 امام را مورد اذیت و آزارقرار می دهند

سوره مبارکه شمس آیه های 1و2و 3 : 1)والشمس و ضحاها : سوگندبه خورشید و گسترش نور آن 2)والقمر اذا تلاها : سوگند به ماه هنگامی که پس از آن میآید 3)و النهار اذا جلاها : سوگند به روز هنگامی که جهان را روشن سازد .

البته قرآن دارای یک معنی ظاهری است و معانی عمیق و غیرظاهریهم در بسیاری از آیات وجود دارد . از جمله در همین 3 آیه فوق می باشد . از امام ششمحضرت صادق علیه السلام روایت شده که منظور از خورشید ، وجود مبارک پیامبر اسلام ومنظور از گسترش نور آن دین اسلام می باشد . و منظور از ماه وجود مبارک امام اولحضرت علی بن ابیطالب علیه السلام می باشد که بعد از پیامبر حجت خدا بر تمام مردمزمین است و منظور از روز وجود مبارک امام دوازدهم (مهدی موعود (عج)) می باشد کهجهان را با نور عدل و توحید روشن خواهند فرمود .

به امید روزی که امام دوازدهم حضرت مهدی موعود علیه السلام ویار عزیزش حضرت مسیح(ع) و سایر یاران بزرگوار آن حضرت ظهور یابند و انتقام پیامبراسلام و دختر پاک و مظلوم او یعنی حضرت فاطمه زهرا علیهالسلام و دو فرزند شهیدشامام حسن و امام حسین علیه السلام را از ظالمان بزرگ تاریخ و بشریت و دوستان وپیروان آنها بگیرند و حقیقت قرآن را بر سراسر جهان حکمفرما نمایند . و این آرزوییاست که خداوند متعال همانگونه که در سوره انبیاء آیه 105 فرموده است وعده آن را درکتاب های مقدس گذشته نیز داده است : و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارضیرثها عبادی الصالحون ترجمه : و در «زبور» بعد از تورات نوشتیم : مسلماً سراسر زمینرا بندگان شایسته ام وارث خواهند شد.

ضمناً از پیامبر اسلام(ص) روایات بسیار زیادی درباره امامدوازدهم بعد از خود و اینکه او از فرزندان فاطمه (ع) است نقل شده است که جناب آقایآیت اله صافی گلپایگانی در کتاب ارزشمند و معروف خود به نام «برگزیده روایات دربارهامام دوازدهم (عج)» صدها روایت را از دهها کتاب معتبر شیعه و اهل سنت درباره وجودمبارک امام دوازدهم از پیامبر اسلام (ص) جمع آوری نموده اند

 

[ شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ ] [ ٥:٥٠ ‎ب.ظ ] [ شکوفه نجفی و سید جمال مساوات ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

سلام . شکوفه نجفی دبیر زبان انگلیسی دبیرستان دکتر شیرازی در شهر جهرم هستم. به وبلاگ من خوش آمدید. نظر یادتون نره....
موضوعات وب
آرشيو مطالب
صفحات اختصاصی
امکانات وب

آمار وبلاگ

    .

    <


☼ ساخت کد صوتی مهدوی برای وبلاگ ☼