انواع عبادت

انواع عبادت .

ـ امام على (ع ): اندیشیدن در ملکوت آسمانها و زمین , عبادت مخلصان است .

ـ اندیشیدن در نعمتهاى خداوند, نیکو عبادتى است .

ـ در حدیث معراج آمده است : اى احمد! عبادت ده قسمت است که نه قسمت آن طلب روزى حلال مى باشد, پس , اگر خوراک و نوشیدنیت پاک و حلال باشد در پناه و حمایت من هستى .

ـ پیامبر خدا(ص ): عبادت ده بخش است که نه بخش آن طلب روزى حلال مى باشد.
ـ عبادت هفتاد جز است و برترین جز آن طلب روزى حلال است .

ـ امام على (ع ): به نرمى سخن گفتن وسلام کردن به مردم عبادت است .

ـ پیامبر خدا(ص ): نگاه مهرآمیز فرزندبه پدر و مادر عبادت است .

ـ امام صادق (ع ): برتر هر عبادت عبادتى است و دوست داشتن ما خاندان برترین عبادت مى باشد.


ـ پـیـامبر خدا(ص ): نگریستن به دانشمند عبادت است , نگریستن به پیشواى دادگر عبادت است , نـگاه دلسوزانه و مهرآمیز به پدر و مادر عبادت است و نگریستن به برادرى که براى خداى عزوجل دوستش دارى عبادت است .

ـ خوش گمانى به خداوند, از عبادت خداى تعالى است .

ـ جبرئیل (ع ): اى محمد! اگر قرار بود مادر روى زمین عبادت کنیم , سه کار مى کردیم : آب دادن به مسلمانان , کمک کردن به مردان عیالوار و پوشاندن گناهان (عیب پوشى ).

/ 1 نظر / 47 بازدید
مهسا

خیلی خوب بود هم استانی هم که در اومدیم