شرایط پذیرفته شدن نماز

شرایط پذیرفته شدن نماز.

ـ پـیـامبر خدا(ص ) : اگر چندان نماز بخوانیدکه چون چله کمان شوید , و چندان روزه بگیرید که مانند کمان درآیید , خداوند از شما نپذیرد مگر آن که همراه با پارسایى باشد.
ـ خـداوند به داود وحى فرمود : چه بسا رکعتهاى طولانى که نمازگزار خوانده و در آنها ازترس و خـشـیـت گـریـسـته است , اما در نظر من به اندازه پوست درون هسته اى نیارزد , زیرا به دل او نـگـریـستم و دیدم اگر نمازش را تمام کند و زنى در برابرش ظاهر شود و خود را بر او عرضه کند مى پذیرد و اگر مؤمنى با وى معاملتى کند , به او خیانت ورزد.

/ 0 نظر / 24 بازدید