اشعاری از بیدل و حافظ در مورد نماز

 رکوع                

هر کجـا کردم بــه یــاد سجــده‌ات ساز رکــوع

چــون مــه نــو تا فلک رفـــتم به پـــرواز رکوع

پیش از آن کز خاک من بالد نهــــال زنــــدگی

می‌رســــد از بــــار دل در گوشـــم آواز رکوع

پیچ و تاب موجها، یکسر گهر گـردیــدنی اسـت

سجده انجــام اســت هــر جا دیدی آغاز رکوع

شخـص تسلیمی زپــرواز هــوســــــها شــرم دار

بــا هــوا کــاری نـدارد ســـرنگون تــا ز رکوع

مــا ضعیفــان را به ســامــان سلیمــانی بس است

ســـجده ایجــــاد نگــین و خاتـــم انداز رکوع

گــرمنــافق از تــواضــع صـــاحب دین می‌شود

تیــــغ هـم خـواهدنمـازی شد به پـــرواز رکوع

راست می‌تازم چو اشک از دیده تا دامان خاک

بـــــرنمــی‌دارد دمـــاغ سجـــده‌ام نـــاز رکوع

سرکشی‌هــا زیــن ادا آغــوش رحمــت می‌شود

دیگر ای غافل!‌چه می‌خواهـی زاعــجاز رکوع؟

پیکــــرت خـــم کــرد پیـری، از فنــا غافل مـشو

سخت نزدیک است «بیدل» سجده باساز رکوع

 

                                    بیدل دهلوی

 

 

 

 

 

   خدمت جام جهاننما                                    

دلا! بـسوز که ســـوز تــو کـــارهـــا بکند

نیــاز نیــم شبی، دفــع صــد بلا بکند

عتــاب یـــار پـــری چهـره، عاشقانه بکش

که یک کرشمه، تلافی صد جفا بکند

زملـــک تــا ملکـــوتش حجــاب بردارند

هر آنکه خدمت جام جهان نمــا بکند

طبیب عشق مسیحا دم اسـت و مشفق، لیک

چو درد در تــو نبــیند کــرا دوا  بکند

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

که رحــم اگــر نکند مدعی خدا بکند

زبخـت خفتـه ملــولـم بــود کــه بیــداری

بــوقت فــاتحة صبــح یک دعــا بکند

بسوخت حافظ و بویی بــزلف یــار نـــبرد

مگــر دلالــت ایـن دولتسش صبا بکند

 

                                      حافظ

/ 4 نظر / 149 بازدید

8

باران

[تایید][لبخند]خوب بود ممنون.

هری

فقط یک ذره درشت تر بنویسی بهتر می شود

علی رضا افشار

خیلی خوب بود مرسی