مبطلات نماز

 


دوازده چیز نماز را باطل مى‏کند و آنها را مبطلات مى‏گویند


 اول : آنکه در بین نماز یکى از شرطهاى آن از بین برود مثلا در بین نماز بفهمد مکانش غصبى است

 


 دوم: آنکه در بین نماز عمدا یا سهوا یا از روى ناچارى، چیزى که وضو یا غسل را باطل مى‏کند پیش آید، مثلا بول از او بیرون آید. ولى کسى که نمى‏تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى کند، اگر چه در بین نماز بول یا غائط از او خارج شود چنانچه به دستورى که در احکام وضو گفته شد رفتار نماید، نمازش باطل نمى شود. و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است

 

 


1127 کسى که بى‏اختیار خوابش برده اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند ولى اگر تمام شدن نماز را بداند و شک کند که خواب در بین نماز بوده یا بعد نمازش صحیح است

 


1128 اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز بوده یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است

 

اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر نماز است‏یا در سجده شکر باید آن نماز را دوباره بخواند
سوم: از مبطلات نماز آن است که مثل بعض کسانى که شیعه نیستند دستها را روى هم بگذارد

 


1130 هرگاه براى ادب دستها را روى هم بگذارد اگرچه مثل آنها نباشد بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، ولى اگر از روى فراموشى یا ناچارى یا براى کار دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن، دستها را روى هم بگذارد اشکال ندارد
چهارم: از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد آمین بگوید ولى اگر اشتباها از از روى تقیه بگوید، اشکال ندارد
پنجم: از مبطلات نماز آن است که عمدا یا از روى فراموشى پشت به قبله کند، یا به طرف راست‏یا چپ قبله برگردد، بلکه اگر عمدا بقدرى برگردد که نگویند رو به قبله است، اگر چه به طرف راست‏یا چپ نرسد، نمازش باطل است

 


1131 اگر عمدا همه صورت را به طرف راست‏یا چپ قبله برگرداند نمازش باطل است، بلکه اگر سهوا هم صورت را به این مقدار برگرداند احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند و لازم نیست که نماز اول را تمام نماید،ولى اگر سر را کمى بگرداند عمدا باشد یا اشتباها نمازش باطل نمى‏شود
ششم: از مبطلات نماز آن است که عمدا کلمه‏اى بگوید که از آن کلمه قصد معنى کند، اگر چه معنى هم نداشته باشد و یک حرف هم باشد، بلکه اگر قصد هم نکند، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند در صورتى که دو حرف یا بیشتر باشد. ولى اگر سهوا بگوید، نماز باطل نمى‏شود

 


1132 اگر کلمه‏اى بگوید که یک حرف دارد چنانچه آن کلمه معنى داشته باشد مثل (ق) که در زبان عرب به معناى این است که «نگهدارى کن‏» چنانچه معنى آن را بداند و قصد آن را نماید نمازش باطل مى‏شود، بلکه اگر قصد معناى آن را نکند ولى ملتفت معناى آن باشد احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند

 


1133 سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد ولى گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است اگر عمدى باشد نماز را باطل مى‏کند

 


1134 اگر کلمه‏اى را به قصد ذکر بگوید، مثلا به قصد ذکر بگوید: «الله اکبر» ودر موقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزى را به دیگرى بفهماند اشکال ندارد ولى چنانچه به قصد این که چیزى به کسى بفهماند بگوید اگرچه قصد ذکر هم داشته باشد نماز باطل مى‏شود

 


1135 خواندن قرآن در نماز غیر از چهار سوره‏اى که سجده واجب دارد و در احکام جنابت گفته شد و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد اگر چه به فارسى یا زبان دیگر باشد

 


1136 اگر چیزى از حمد و سوره و ذکرهاى نماز را عمدا یا احتیاطا چند مرتبه بگوید اشکال ندارد

 


1137 در حال نماز انسان نباید به دیگرى سلام کند و اگر دیگرى به او سلام کند باید طورى جواب دهد که سلام مقدم باشد مثلا بگوید: «السلام علیکم‏» یا «سلام علیکم‏» و نباید «علیکم السلام‏» بگوید

 


1138 انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فورا بگوید و اگر عمدا یا از روى فراموشى جواب سلام را به قدرى طول دهد که اگر جواب بگوید جواب آن سلام حساب نشود چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر در نماز نباشد جواب دادن واجب نیست

 


1139 باید جواب سلام را طورى بگوید که سلام کننده بشنود، ولى اگر سلام کننده کر باشد چنانچه انسان بطور معمول جواب او را بدهد کافى است

 


1140 نمازگزار جواب سلام را به قصد جواب بگوید نه به قصد دعا

 


1141 اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز یعنى بچه‏اى که خوب و بد را مى‏فهمد به نمازگزار سلام کند نمازگزار باید جواب او را بدهد

 


1142 اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد معصیت کرده، ولى نمازش صحیح است

 


1143 اگر کسى به نمازگزار غلط سلام کند به طورى که سلام حساب نشود جواب او واجب نیست

 


1144 جواب سلام کسى که از روى مسخره یا شوخى سلام مى‏کند واجب نیست و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان بگوید:«سلام‏» یا فقط علیک‏

 


1145 است، ولى اگریکى از آنان جواب دهد کافى است

 


1146 اگر کسى به عده‏اى سلام کند و کسى که سلام کننده قصد سلام دادن به او را نداشته،جواب دهد باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است

 


1147 اگر به عده‏اى سلام کند و کسى که بین آنها مشغول نماز است‏شک کند که سلام کننده قصد سلام کردن به او را هم داشته یا نه نباید جواب بدهد و همچنین است اگربداند قصد او را هم داشته ولى دیگرى جواب سلام را بدهد، اما اگر بداند که قصد اورا هم داشته و دیگرى جواب ندهد باید جواب او را بگوید

 


1148 سلام کردن مستحب است و خیلى سفارش شده است که سواره به پیاده و ایستاده به نشسته و کوچکتر به بزرگتر سلام کند

 


1149 اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند بر هر یک واجب است جواب سلام دیگرى را بدهد.

 


1150 در غیر نماز مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید مثلا اگر کسى گفت: «سلام علیکم‏» در جواب بگوید: سلام علیکم و رحمة الله‏
هفتم: از مبطلات نماز خنده با صدا و عمدى است و چنانچه سهوا هم با صدا بخندد یا عمدا لبخند بزند نمازش باطل نمى‏شود

 


1151 اگر براى جلوگیرى از صداى خنده حالش تغییر کند مثلا رنگش سرخ شود چنانچه از صورت نمازگزار بیرون رود باید نمازش را دوباره بخواند
هشتم: از مبطلات نماز آن است که براى کار دنیا عملا با صدا گریه کند ولى اگر براى کار دنیایى بى صدا گریه کند اشکال ندارد ولى اگر از ترس خدا یا براى آخرت گریه کند آهسته باشد یا بلند اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است
نهم: از مبطلات نماز کارى است که صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن و به هوا پریدن و مانند اینها کم باشد یا زیاد عمدا باشد یا از روى فراموشى ولى کارى که صورت نماز را به هم نزنند مثل اشاره کردن به دست اشکال ندارد

 


1152 اگر در بین نماز به قدرى ساکت بماند که نگویند نماز مى‏خواند نمازش باطل مى‏شود.

 


1153 اگر در بین نماز کارى انجام دهد یا مدتى ساکت‏شود و شک کند که نماز به‏هم خورده یا نه نمازش صحیح است
 دهم: از مبطلات نماز خوردن و آشامیدن است، اگر در نماز طورى بخورد یا بیاشامد که نگویند نماز مى‏خواند

 


1154 احتیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز نخورد و نیاشامد چه موالات نماز به هم بخورد یا نخورد و چه بگویند نماز مى‏خواند یا نگویند

 


1155 اگر در بین نماز غذایى را که لاى دندانها مانده فرو ببرد نمازش باطل نمى‏شود و اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود نمازش اشکال پیدا مى‏کند
 یازدهم: از مبطلات نماز شک در رکعتهاى نماز دو رکعتى یا سه رکعتى یا در دو رکعت اول نمازهاى چهار رکعتى است. دوازدهم: از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمدا یا سهوا کم یا زیاد کند، یا چیزى را که رکن نیست عمدا کم یا زیاد نماید

 


1156 اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کارى که نماز را باطل مى‏کند انجام داده یا نه نمازش صحیح است

 

 

چیزهایى که در نماز مکروه است

1157 مکروه است در نماز صورت را کمى به طرف راست‏یا چپ بگرداند و چشمها را هم بگذارد یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست‏خود بازى کند و انگشتها را داخل هم نماید و آب دهان بیندازد و به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشترى نگاه کند و نیز مکروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، براى شنیدن حرف کسى ساکت‏شود بلکه هر کارى که خضوع و خشوع را از بین ببرد مکروه مى‏باشد

 


1158 موقعى که انسان خوابش مى‏آید و نیز موقع خوددارى کردن از بول و غائط مکروه است نماز بخواند و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد در نماز مکروه مى‏باشد و غیر از اینها مکروهات دیگرى هم در کتابهاى مفصل گفته شده است
   

منبع:رساله امام خمینی

    

 

/ 4 نظر / 82 بازدید
آزی

عالی بود

فاطمه

از روحیات نماز چیزی نگفتید

جواد کلیدری

عالی بود

tannaz79

خیلی خوب بود[چشمک]