ستون دین

نماز ستون دین است .

 

ـ پـیـامـبر خدا(ص ) : نماز مثل ستون خیمه است , اگر ستون محکم باشد طنابها و میخها و چادر کار آیى دارند , اما اگر ستون بشکند نه طنابى به کار مى آید و نه میخى و نه چادرى .

ـ امـام بـاقر(ع ) : نماز ستون دین است ,مثل آن مثل ستون خیمه است که اگر ستون محکم باشد مـیـخـهـا و طنابها محکم مى مانند و اگرستون کج شود و بشکند , نه میخى استوار مى ماند و نه طنابى .

ـ لـقـمـان (ع ) در مـقام اندرز به فرزند خود , فرمود : فرزندم ! نماز را بر پا دار که آن در دین خدا , همانند ستون براى خیمه است , اگر ستون راست و استوار باشد طنابها و میخها و پرده خیمه کار آمدند و اگر ستون راست و استوار نباشد نه میخ فایده دارد نه طناب و نه پرده خیمه .

ـ امام على (ع ) : خدا را , خدا را , به نماز توجه کنید , زیرا نماز ستون دین شماست .

ـ پیامبر خدا(ص ) : نماز , ستون دین است

/ 0 نظر / 84 بازدید