منزلت نمازگزار

منزلت نمازگزار.

 

ـ امـام عـلـى (ع ) : اگـر نـمـازگـزار بـدانـد کـه چـه هـاله اى از جلال خدا او را فرو مى پوشاند, هرگزدوست ندارد که سرخودرا از سجده اش بردارد.
ـ امام باقر(ع ) : هرگاه نمازگزار رو به قبله کند , خداى رحمان که معبودى جز او نیست , به او رو کند.
ـ امـام صـادق (ع ) : نمازگزار را سه فایده نصیب شود : هرگاه به نماز بایستد از اوج آسمان تافرق سـرش بـر او نیکى فرو ریزد و از زیر پایش تا اوج آسمان فرشتگان او را در میان گیرند وفرشته اى نـدا دهـد : اى نـمـازگـزار! اگـر بـدانـى بـا چـه کـسـى راز و نـیـازـ ورفـ ى کین وا رـب ش رـس مى کنى ,هرگزرازونیازت رانخواهى گسست .

ـ امـام عـلـى (ع ) : نـمـازگـزار را سه بهره باشد :فرشتگان از زیر پایش تا اوج آسمان او رادر میان گیرند , نیکى از سر تا پایش را فرا گیرد و فرشته اى در طرف راست و چپ او قرارگیرد.
کـرده اى ؟
اى پـسـر آدم ! اگـر نـمازگزار مى دانست که با چه کسى راز و نیاز مى کند هرگز آن رانمى گسست .

ـ پـیـامـبر خدا(ص ) : هیچ مؤمنى نیست که به نماز ایستد , مگر آن که از او تا عرش نیکى بر اوفرو ریـزد و فرشته اى بر وى گماشته شود که آواز دهد : اى پسر آدم ! اگر بدانى از نمازت چه بهره اى مى برى و با چه کسى راز و نیاز مى کنى , هرگز خسته و رویگردان نمى شدى .

ـ تـا زمـانى که در حال نماز هستى درخانه پادشاهى مقتدر را مى کوبى و هر که در خانه پادشاه را بسیار بکوبد , سرانجام آن در به رویش باز مى شود.
ـ امـام عـلى (ع ) : هرگاه مرد به نمازایستد, ابلیس از این که مى بیند رحمت خدا او را فروپوشانده است حسودانه به وى مى نگرد.
ـ انسان هرگاه در نماز باشد , بدن وجامه او و هر آنچه پیرامونش مى باشد تسبیح مى گویند.

/ 0 نظر / 19 بازدید