تربیت عملی

انسانها     به طور فطری عاشق کمال هستند و بی  اختیار در برابر کمال به خضوع در آمده جذب آن می گردند . وقتی شاگردی جذب کمالی از کمالات معلم شود به سوی آن کمال و صاحب کمال کشیده خو اهد شد .تغیرات اخلاقی   با گفتار پند و اندرز صورت نمی پذیرد بلکه کردار    و رفتار انسانهاست که مو جب دگرگونی در دیگران  می گردد. امام صادق(ع(  در سخنی ارزشمند می فرماید مردم را با اعمال و رفتار خود به خو بیها دعوت نمایید و توجه داشته باشید که دعوت زبانی فاقد ارزش و بهاست .(1) هر معلمی مربی است و بر این اساس اخلاق و خوبی معلم انسان را می سازد و درس و بحث علمی  بهانه ای بیش نیست .

/ 0 نظر / 21 بازدید