نماز جماعت

نماز جماعت .

 

ـ لقمان (ع ) در اندرز به فرزندش , گفت :نماز را با جماعت بخوان , گرچه روى نیزه باشد.
ـ پـیـامـبـر خـدا(ص ) : دربـاره عـده اى ازمسلمانان که براى نماز درمسجد کندى کردند, فرمود: عـده اى براى نماز در مسجدفراخوانده مى شوند (و تاخیر مى کنند) , چیزى نمانده که دستور دهیم قـدرى هـیـمـه جـمـع آورى و بـر درخـانـه هـاى آنها گذاشته شود و آتشى افروخته گردد و با خانه هایشان بسوزند.
ـ امام على (ع ) نیز در چنین موردى , فرمود: یا در نمازجماعت ما حاضر مى شوند, یا از ما دورشوند و در مجاورت هم نباشیم .

ـ امـام صـادق (ع ) : نـمـازى که با جماعت خوانده شود, بیست و چهار بار برتر از نمازى است که به تنهایى خوانده شود.
ـ پیامبر خدا(ص ) : هر که پنج نماز را با جماعت بخواند , به او گمان نیک برید.
ـ امام رضا(ع ) : نماز جماعت از آن رو وضع شده است تا اخلاص و توحید و اسلام و عبادت خداوند آشـکار و هویدا باشند و شهرت یابند , زیرا اظهار این امور حجتى است براى خداى یگانه بر مردمان شرق و غرب عالم , و نیز تا منافق و سبک شمارنده (نماز و دین ) آنچه را اقرار کرده و پذیرفته است به جاى آورد و اسلام (خود) را هویدا سازد و بر آن مواظبت نماید و نیز تا شهادت دادنهاى مردم به مسلمان بودن یکدیگر روا و ممکن باشد.
ایـنـهـا , نـماز جماعت موجب کمک کردن به یکدیگر در راه نیکى و تقوا و باز داشتن از بسیارى از معاصى خداى عزوجل است .

ـ امام صادق (ع ) : جماعت و اجتماع کردن براى نماز بدین سبب قرار داده شده است تادانسته شود کـه چـه کسى نماز مى خواند و که نماز نمى خواند چه کسى نماز را به وقتش مى خواندو که آن را ضایع مى کند , اگر نماز جماعت نبود هیچ کس نمى توانست به صلاح و پاکى کسى شهادت دهد , زیـرا کـسى که با جماعت نماز نخواند از نظر مسلمانان بى نماز است , چه رسول خدا(ص ) فرمود : نماز ندارد کسى که بدون علت و عذرى , در مسجد با مسلمانان نماز نگزارد.

/ 0 نظر / 24 بازدید