نقش حضور قلب در پذیرش نماز

نقش حضور قلب در پذیرش نماز.

ـ پیامبر خدا(ص ) : خداوند نماز بنده اى را که دلش با بدنش حضور ندارد , نمى پذیرد.
ـ امام سجاد(ع ) در حال نماز ردایش روى یک شانه اش افتاد و آن را مرتب نکرد.
علت را پرسید.
همان مقدارى پذیرفته مى شود , که با توجه قلبى همراه باشد.
ـ امـام عـلى (ع ) : هیچ یک از شما با حالت کسلى و خواب آلودگى به نماز نایستد و به خودش نیز فکر نکند , زیرا در پیشگاه پروردگار عزوجل خویش قرار دارد.
نمازش نصیب است , که با توجه قلبى او همراه باشد.
ـ امـام صـادق (ع ) : هـر کـه نماز گزارد و به نمازش رو کند و با خودش حرف نزند و در آن سهوو غفلت نکند , مادامى که بنده به نماز رو دارد , خداوند به او رو مى کند.
یا یک سوم آن یا یک چهارمش و یا یک پنجم آن به درگاه خدا بالا رود.
از آن رو دسـتور داده شده است تا آن مقدار از نمازهاى واجب را که پذیرفته نشده تکمیل وجبران کند.
ـ پـیـامـبـر خـدا(ص ) : (گـاه ) بـنده نمازمى خواند اما یک ششم و یک دهم آن هم برایش نوشته نمى شود , تنها آن مقدار از نماز بنده به حساب مى آید که با شناخت وتوجه همراه باشد.

/ 0 نظر / 29 بازدید