اشعار دیگری در مورد نماز

نهانخانه اسرار

بـــر در میــکــده از روی نیـــاز آمــــده‌ام

پیش اصحاب طریقت به نماز آمده‌ام

از نهــــانخــــانه اســــرار نــــدارم خبــری

به در پیرمغـان صــاحب راز آمــده‌ام

از سـر کوی تو رانــدنــد مــرا بــا خــواری

با دلی سوخته از بــادیه بــاز آمــده‌ام

صوفی و خرقة خود، زاهد و سجاده خویش

من سوی دیر مغــان نغمه نواز آمده‌ام

بــا دلــی غمــزده از دیــر به مسجـد رفتــم

به امیدی هِله با سوز و گـداز آمـده‌ام

تــا کنــد پــرتــو رویـت بـه دو عـالم غوغا

بر هر ذره به صــد  راز و نیــاز آمده‌ام

 

                      امام خمینی

لحظه های روشن راز

ای خوش آن لحظه های روشن راز

که شکوفا شـــود گــل آواز

پلــک بگشــای ای نسیــــم سحــر

تا برآید گــل سپیـده به نـــاز

رهــــروی از قبـیلــــــة عشــــــقم

نهراسـم مـن از نشیـب و فراز

به هــوای تــــو ای امیــد بــزرگ!

مرغ دل بـاز می کنـد پـــرواز

مـــن سیــه نــامــه ام، گنــه آلـــود

مددی ای کریم بنـده نـــواز!

قبلـــه و کعبــه ام تــویی ای دوست

دل کجا می کند هوای حجاز

نیسـت مــا را در ایــن ســرای دو در

حاصل از عمر غیر اشـک نیـاز

چــاره ســاز تــو ای خـدای کــریم!

کرمی کـن مـرا، به وقـت نماز

 

             اکبر بهداروند

/ 3 نظر / 165 بازدید

با تشکر از وبلاگ زیبا و معنویتان. نعمت های خودت را بشمار نه محرمیت هایت را. در دنیا هیچ بن بستی نیست یا راهی باید یافت,یا راهی باید ساخت!

سلام .با تشکر از وبلاگ زیباتون .حال و هوای معنوی داشت!ممنون چشم دوختن به در بسته غافل شدن از درهایی است که باز میشوند!ّ 1

PANAH

سلام اسم من ساحل مطالباتون خیلی توپ بود واقا دستتون درد نکنه امیدوارم به وبلاگ من هم سری بزنید خداحافظ