معنای خشوع

معناى خشوع .

ـ پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به این پرسش که خشوع چیست , فرمود : فروتنى در نماز و این که بنده با تمام دلش به پروردگار خود رو کند.
ـ امـام صـادق (ع ) دربـاره ((هـمـانـان کـه در نمازشان خاشعند)) , فرمود : خشوع , عبارت است ازفروهشتن چشم در نماز.
طـبـرسـى ذیـل آیـه ((و هـمـانـان که در نمازشان خاشعند)) مى گوید : یعنى خاضع و خاکسار وفروتنند.
شـده کـه رسـول خـدا(ص )مـردى را دیـد که در نمازش با ریش خود بازى مى کند , فرمود : این مرداگر دلش خاشع بود بیگمان جوارح و اندامهاى او نیز خاشع بودند.
در نماز باید هم دل خاشع باشد هم جوارح .

خـود را مـتـوجـه نـمـاز کـند و دلش را از هر چه جز نماز فارغ گرداند , به طورى که در آن جز عـبـادت و مـعبود چیزى نباشد و خشوع جوارح این است که چشمش را فرو اندازد و به نماز توجه کند واز التفات به این سو و آن سو و بازى کردن (با ریش و جز آن ) خوددارى ورزد.
خـشـوع , بـراسـاس آنـچـه در قـرآن کـریـم آمـده , عـبـارت است از خشوع چشم , چنان که در آیـه ((دیـدگـانـشان خاشع است )) آمده است و خشوع دل چنان که در آیه ((آیا وقت آن نرسیده کـه مؤمنان دلهایشان به ذکر خداخاشع شود)) آمده است و خشوع صدا چنان که در آیه ((و صداها براى خداى رحمان خاشع شدپس چیزى جز زمزمه شنیده نشود)) آمده است

/ 0 نظر / 43 بازدید