برترین عبادت

برترین عبادت .

 

ـ امام صادق (ع ): برترین عبادت ,شناخت خدا و فروتنى براى اوست .

ـ برترین عبادت , اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرت اوست .

ـ پـیـامـبـر خدا(ص ): برترین عبادت گفتن جمله ((لا اله الا اللّه و لاحول و لاقوة الا باللّه )) است وبهترین دعا استغفار.
از گناهت آمرزش بخواه )).
ـ امام جواد(ع ): برترین عبادت , اخلاص است .

ـ امام على (ع ): برترین عبادت ,پاکدامنى است .

ـ برترین عبادت , چیره آمدن برعادت است .

ـ برترین عبادت , دل برکندن ازدنیاست .

ـ برترین عبادت , اندیشیدن است .

ـ پیامبر خدا(ص ): برترین عبادت , فقه (فهم دین ) است .

ـ امام کاظم (ع ): خداوند به چیزى برتراز خرد, عبادت نشده است .

ـ امـام صـادق (ع ): به خدا سوگند که خداوند به چیزى برتر از گزاردن حق مؤمن , عبادت نشده است .

ـ امام باقر(ع ): خداوند به چیزى برتراز عفت بطن و فرج , عبادت نشده است .

ـ امام صادق (ع ): خداوند به چیزى برتراز خاموشى و رفتن به خانه او (حج ), عبادت نشده است .

ـ در حدیث معراج آمده است : اى احمد! هیچ عبادتى نزد من محبوبتر از خاموشى و روزه نیست .

ـ امـام بـاقر(ع ) در پاسخ به پرسش از برترین عبادت , فرمود: نزد خداى عزوجل چیزى محبوبتر از این نیست که از آن چه نزد اوست خواسته و طلبیده شود.
ـ امام على (ع ): چشم بستن از حرامهاى خداوند سبحان , برترین عبادت است .

ـ پیامبر خدا(ص ): بزرگترین ثواب را آن عبادتى دارد که پنهانى تر انجام گیرد.
ـ امام على (ع ): برترین عبادت , خالص گردانیدن عمل (براى خدا) است .

ـ پـیـامبر خدا(ص ): عابدترین مردم , کسى است که نسبت به همه مسلمانان یکرنگ تر و پاک دل تر باشد.
ـ امام على (ع ): عبادتى چون فروتنى نیست .

/ 0 نظر / 15 بازدید