کسی که نمازش نماز نیست

 

ـ امام صادق (ع ) : کسى که زکات ندهد ,نمازش درست نیست .

ـ پیامبر خدا(ص ) : کسى که رکوع و سجود نماز را کامل به جا نیاورد , نمازش نماز نیست .

ـ امام صادق (ع ) : نماز حاقن و حاقب و حازق درست نیست , حاقن کسى است که بولش گرفته و حاقب کسى است که غائطش گرفته و حازق کسى است که پایش از پاى افزار در فشاراست .

ـ پـیـامـبـر خدا(ص ) : هر که در نماز از روى عمد بداند در طرف راست و چپ او کیست ,نمازش درست نیست .

نمازگزار غیر مؤمن !.

ـ پـیـامـبـر خـدا(ص ) : روزگـارى فـرا مـى رسـدکه مردم در مساجد خود جمع مى شوند و نماز مى خوانند , اما مؤمنى در میان آنها وجود ندارد.
ـ مؤذن اذان مى گوید و مردمى نماز مى گزارند , اما هیچ کدامشان مؤمن نیستند.
ـ امام على (ع ) : بسا عبادت کننده اى که دین ندارد.

/ 0 نظر / 29 بازدید