انواع عابدان

انواع عابدان .

 

ـ امـام عـلـى (ع ): گـروهـى بـه هـواى پـاداش خـدا را عبادت کردند, و این عبادت سوداگران اسـت ,دسـتـه اى از روى تـرس خـدا را عـبـادت کـردند, و این عبادت بردگان است , و گروهى براى سپاسگزارى خدا را عبادت کردند, و این عبادت آزادگان است .

ـ امـام صـادق (ع ): عـبـادت کـنـنـدگـان سـه دسـتـه انـد: گـروهى خداى عزوجل را از ترس عـبـادت مـى کنند, که این عبادت بردگان است , گروهى خداى تبارک و تعالى را به طمع ثواب عـبادت مى کنند, که این عبادت مزدوران است , و گروهى خداى عزوجل را از سر عشق و محبت به اوعبادت مى کنند که این عبادت آزادگان است و این برترین عبادت است .

ـ مردم در عبادت خداى عزوجل بر سه گروهند: یک گروه او را به هواى پاداشش عبادت مى کند کـه ایـن عبادت آزمندان است و آن طمع باشد, گروهى دیگر او را از ترس دوزخ عبادت مى کنند که این عبادت بردگان است و آن ترس باشد, اما من خداى عزوجل را به خاطر عشق ومحبت به او عـبـادت مـى کنم و این عبادت کریمان است و آن مایه امن و امان باشد, به دلیل این سخن خداى عزوجل که : ((و آنان از ترس و هراس آن روز در امانند)) و به دلیل این سخن اوعزوجل که : ((بگو اگر خدا را دوست دارید)) بنابراین , هرکه خدا را دوست بدارد خداى عزوجل نیز او را دوست دارد وهر که خداوند عزوجل دوستش بدارد از وحشت روز قیامت در امان است .

ـ امـام سـجاد(ع ): من خوش ندارم که خدارا عبادت کنم و از این کار غرضى جز پاداش او نداشته بـاشـم , زیـرا در ایـن صـورت مـانند برده طمعکار هستم که اگر به چیزى چشم داشته باشد کار مى کند و گرنه کار نمى کند, همچنین خوش ندارم که خدا را جز به سبب ترس از کیفر او عبادت نکنم , چه در این حال همچون بنده نابکارى خواهم بود که اگر نترسد کار نمى کند.
زیرا او به سبب الطاف و نعمتهایش به من سزاوار عبادت است .

ـ امام رضا(ع ): اگر خداوند مردم را به بهشت و دوزخى هم وعده و وعید نمى داد, باز لازم بودکه از او اطـاعـت کـنـنـد و نـافـرمـانـیـش نکنند, زیرا به آنان تفضل و نیکى فرموده و نعمتهایش را دراختیارشان گذاشته است , بى آن که (به سبب انجام عملى ) استحقاق آن را داشته باشند.

/ 1 نظر / 12 بازدید
سعید

سلام وبلاگ قشنگی دارید دستتون درد نکنه خدا قوت