نماز شب به همراه یک تصویر

فضیلت نماز شب .

 

قرآن .

((و پاسى از شب را زنده بدار تا براى تو (به منزله )نافله اى باشد.
(((اینانند) شکیبایان و راستگویان و فرمانبران و انفاقگران و آمرزش خواهان در سحرگاهان )).
((پرهیزگاران در باغها و چشمه سارانند.
نیکوکاران بودند و اندکى از شب را مى خفتند و در سحرگاهان آمرزش مى خواستند)).
((پهلوهایشان از بسترها دورى مى کند , پروردگارشان را از روى بیم و طمع مى خوانند و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق مى کنند.
((و در پاسى از شب و به هنگام ناپدید شدن ستارگان , تسبیح گوى او باش )).
((و پاره اى از شب را در برابر او سجده کن و شب (هاى ) دراز او را به پاکى بستاى )).
((قطعا برخاستن شب , رنجش بیشتر و گفتار (در آن هنگام ) راستین تر است )).
ـ پیامبر خدا(ص ) در سفارش به على (ع )فرمود : بر تو باد به نماز شب .

چهار بار تکرار فرمود.
ـ به على (ع ) , فرمود : اى على ! مؤمن از سه چیز شاد مى شود : دیدار برادران , افطار کردن ازروزه و عبادت آخر شب .

ـ جبرئیل پیوسته مرا به شب زنده دارى سفارش مى کرد , تا جایى که گمان بردم بهترین افراد امت من شبها را هرگز نخواهند خوابید

/ 0 نظر / 25 بازدید