فریب استاد

فریب استاد
مدرسه اى در قم بدست مبارک آیت العظمى گلپایگانى
 افتتاح شده بود و من از اوّلین طلبه هایى بودم که براى  ثبت نام مراجعه کردم . مرحوم آیت اللّه شهید بهشتى ممتحن بود، وقتى نوبت به من رسید من سریع خواندم .

مرحوم بهشتى گفت : اى ناقلا! تند مى خوانى تا غلطهایت را نفهمم

/ 0 نظر / 9 بازدید