مکان نمازگزار

مکان نمازگزار.

 


مکان نمازگزار دارای شرایطی است و هر کدام از آنها را که نداشته باشد، نماز خواندن در آن مکان باطل است؛ این شرایط عبارتند از:.

شرط اول: غصبی نباشد.

 

در جایی انسان می تواند نماز بخواند که یا مال خودش باشد و یا اگر مال دیگری است، بداند صاحبش راضی است، بنابراین نماز خواندن در مکانهایی که گفته می شود باطل است:.
1- در جایی که ملکش از دیگری است و انسان نمی داند صاحبش راضی است یا نه، که تا علم به رضایت او پیدا نکرده است نماز در آنجا باطل است مگر در:.
الف) در زمین بسیار وسیعی که از دِه دور و چراگاه حیوانات است، اگر چه صاحبانش راضی نباشند، نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشکال ندارد و در زمینهای زراعتی هم که نزدیک دِه است و دیوار ندارد، اگر چه در مالکان آنها افراد صغیر و دیوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئی اشکال ندارد؛ ولی اگر یکی از صاحبانش ناراضی باشند، تصرف در آن حرام و نماز باطل است.

توضیح المسائل، مسأله 789.

ب) در اماکن عمومی برای وارد شوندگان به آنها، مانند: مسافرخانه ها و هتلها و حمامها و...

توضیح المسائل، مسأله 878.

ج) در خانه هایی که آیه 61 سوره نور(1) بیان جواز خوردن از آن خانه را بدون اجازه صاحبان آنها نموده است. همین مقدار که انسان علم به کراهت و عدم رضایت آنها نداشته باشد، که در این خانه علاوه بر خوردن می فرمایند، نماز در آنها هم همین حکم را دارد که آنها عبارتند از: خانه پدر، مادر، برادر، عمو، عمه، خاله، دایى، خانه کسی که کلیدش در دست اوست و خانه دوست.

عروة الوثقى، فی مکان المصلى، مسأله 18.

2- در مکانی که منافعش از دیگری است، اگر بدون اجازه مالک منافع در آن مکان نماز بخواند، نمازش باطل است، بنابراین کسی که در خانه مستأجری بدون اجازه مستأجر نماز می خواند، اگر چه از طرف مالک واقعی اجازه داشته باشد و یا خود مالک واقعی نمازش باطل است.

توضیح المسائل، مسأله 867.

3- در مکانی که حق دیگری به او تعلق نگرفته باشد، بنابراین در مکانهایی که حقوق زیر به آنها تعلق گرفته باشد، نمی شود در آنها نماز خواند:.
الف) حق رهَنْ: رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد و طلبکار و بدهکار نمی توانند در مالی که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر، ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند و یا بفروشند.

توضیح المسائل، مسأله 2307، 2312.

ب) حق سَبْق: کسی که در مسجد نشسته، اگر دیگری جای او را غصب کند و در آنجا نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را در محل دیگری بخواند.
ج) حق شریک: کسی که در ملکی با دیگری شریک است، اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شریکش نمی تواند در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند.

توضیح المسائل، مسأله 872 و عروة الوثقى، فی مکان المصلى، مسأله 12.

د) حق امام و فقرا: اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده، ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک، حرام و نمازش هم در آن باطل است و همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد که از مالی که خمس یا زکاتش را نداده، پولش را بدهد؛ مگر اینکه آن مقدار خمس یا زکات را به وجهی شرعى، مانند مصالحه با مجتهد به عهده گرفته باشد.

تحریرالوسیله، ج‏1، ص‏147، مسأله 4 و توضیح المسائل، مسأله 873.

ه) حق خود میت: اگر میت وصیت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفی برسانند، تا وقتی که ثلث را جدا نکنند، نمی شود در ملک او نماز خواند.
و) حق ورثه میت: اگر بعضی از ورثه میت، صغیر یا دیوانه یا غائب باشند، تصرف در ملک او حرام، و نماز در آن باطل است، ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میت معمول است، اشکال ندارد.

توضیح المسائل، مسأله 877.

ز) حق طلبکارهای میت: بدهکاریهای میت، یا از قسم خمس و زکات است که تا به حال نمی داده، یا مدتی نداده و یا از قسم بدهیهای معمولی است، اگر از قسم خمس و زکات باشد، تصرف در ملک او حرام و نماز در آن باطل است، مگر آنکه بدهکاری او را داده یا قصد دادن آن را داشته باشند، به شرطی که مسامحه در دادن ننمایند و اما اگر بدهیهای او غیر از خمس و زکات باشد، باز هم تصرف در ملک او حرام و نماز در آن باطل است؛ ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میت معمول است، اشکال ندارد و نیز اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند که بدهی او را بدهند و مسامحه هم نمی کنند و تصرفشان هم تصرفی نیست که موجب فروختن یا از بین بردن مال میت باشد، اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط مستحب، از ولی میت هم رضایت گرفته شود.
عروة الوثقى، مکان المصلى، مسأله 14 و تحریرالوسیله، ج‏1، ص‏147، مسأله 4 و توضیح المسائل، مسأله 875 و 876.

/ 1 نظر / 25 بازدید
آبرا

آلبرت کامو : ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است .[گل]