اداب عبادت

آداب عبادت .

قرآن .

((هیچ عملى نمى کنید جز این که وقتى دست به آن مى زنید, ما بر شما گواه و ناظریم )).
ـ پیامبر خدا(ص ): خدا را چنان عبادت کن که گویى او را مى بینى , زیرا اگر تو او را نمى بینى اوتو را مى بیند.
ـ خـدا را بـنـدگـى کن و هیچ چیزى را شریک او مگردان و براى خدا چنان کارکن که گویى او رامى بینى .

ـ احسان این است که خدا را چنان عبادت کنى که گویى او را مى بینى , زیرا اگر تو او رانمى بینى او که تو را مى بیند.
ـ امـام صـادق (ع ) ـ درباره داستان یوسف و زلیخا ـ : چون زلیخا آهنگ یوسف کرد و یوسف آهنگ زلیخا, زلیخا گفت : اندکى درنگ کن .

هنگام یوسف به یاد خدا افتاد و دانست که خداوند او را مى بیند, لذا از زلیخا گریخت .

ـ در خـبـرى دیگر, امام باقر(ع )فرمود: یوسف به زلیخا گفت : چه کردى ؟
زلیخا گفت : روى بت پارچه اى انداختم , زیرا خجالت مى کشم که ما را ببیند.
از پروردگارم شرم نکنم ؟
.
ـ امام صادق (ع ) درباره آیه ((هیچ عملى نمى کنید جز این که وقتى دست به آن مى زنید ما برشما گواه و ناظریم )), فرمود: رسول خدا(ص ) هرگاه این آیه را مى خواند بشدت مى گریست

/ 0 نظر / 22 بازدید