عاشورا در هند و یک تصویر

عاشورا در هند
ماه محرم در هند بودم . هند بیش از بیست میلیون شیعه دارد. در شهرى بودم که هفتاد هزار شیعه داشت و متاءسّفانه یک طلبه هم نبود. آنان گودالى درست کرده بودند که پر از آتش گداخته بود و با پاى برهنه و با نام حسین علیه السلام از روى آتش مى گذشتند. وقت خوردن غذا که رسید، یک نان آوردند به اندازه نان سنگک ، براى 40 نفر و عاشقان حسینى با لقمه اى نان متبرّک صبح تا شام عاشورا بر سر و سینه مى زدند. در حالى که در ایران در یک هیئت دهها دیگ غذا مى گذارند و چقدر حیف و میل مى شود.

/ 0 نظر / 25 بازدید