حکمت نماز

حکمت نماز.

 

ـ امـام عـلـى (ع ) : بندگان خدا! راستى بهترین وسیله اى که متوسلان به خداوند جل ذکره بدان توسل مى جویند , ایمان به خداست و به فرستادگان او و بدانچه از نزد خدا آورده اند.
ـ امام باقر(ع ) : نماز موجب تثبیت اخلاص و دورى از کبر است .

ـ امام على (ع ) : خداوند ایمان را براى پاک کردن (مردم ) از آلودگى شرک واجب گردانید و نماز را براى دور کردن آنها از کبر.
ـ فاطمه زهرا(ع ) : خداوند نماز را به منظور دور کردن (انسان ) از کبر واجب فرمود.
ـ پیامبر خدا(ص ) : جبرئیل نزد من آمد و گفت : اى احمد! اسلام ده سهم است و هر که یکى از این سهم ها را نداشته باشد ناکام باشد.
است که گفتار مى باشد و دومین آنها نماز است که پاکى مى باشد.
ـ امـام صـادق (ع ) چـون سـؤال شـد کـه چـرا نماز , با آن که مردم را از کار و رسیدن به مشکلات ونـیـازهـایـشـان بـاز مـى دارد و بـاعـث زحـمـت ورنـج جـسـمـى آنـهـاسـت ,واجـب گـردیـد, حـضـرت فـرمـود:چـون اگر به صرف آمدن دین و وجود کتاب (قرآن ) در میان مردم اکتفا مى شد وعـامـلـى نمى بودکه یاد وخاطره پیامبر را در میانشان نگه دارد , به همان سرنوشت پیروان ادیان پیشین دچارمى شدند.
در راه آن با آنان جنگیدند اما با رفتن آنها دین و آیینشان هم کهنه شد و از بین رفت .

تـبارک وتعالى چنین خواست که مسلمانان نام و یاد محمد(ص ) و دین او را از یاد نبرند , از این رو نـماز را بر ایشان واجب فرمود , تا روزى پنج مرتبه به یاد او باشند و نامش را به زبان آورند ونماز و یـاد خـدا از آنان خواسته شد تا مبادا از یادخدا غافل شوند و فراموشش کنند و در نتیجه یادو نامش محو شود.
ـ امام رضا(ع ) در بیان علت نماز , چنین مرقوم فرمود : نماز اقرار به ربوبیت خداوندعزوجل است و نفى انباز از او و ایستادن در برابر خداوند جبار جل جلاله با خوارى و مسکنت و خضوع و اعتراف (به عـظـمت او) وطلب بخشش گناهان گذشته و نهادن پیشانى بر خاک روزى پنج بار براى تعظیم خـداى عـزوجـل , نماز موجب مى شود که بنده به یاد خدا باشد و او را فراموش نکند و به ناسپاسى وگردنکشى دچار نشود و خاشع و فروتن باشد و راغب و طالب زیادتى در دین و دنیا باشد.
عـلاوه بـر ایـنـهـا , نـمـاز مـوجـب مى شود که انسان از گناه بازایستد وشب و روز پیوسته به یاد خداى عزوجل باشد تا این که مبادا بنده سرور و مدبر و آفریننده خویش را فراموش کند و بر اثر آن به گردنکشى و طغیان و نافرمانى روى آورد.
آستان او وى را از معاصى باز مى دارد و از هر گونه فساد جلوگیرى مى کند.

/ 1 نظر / 45 بازدید

سلام دست شما درد نکند وبلاگ خوبی دارید. لینکی از شما داخل وبلاگم قرار میدهم